Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / ผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยี เข้าเจรจาหารือร่วมกับ Souphanouvong University สาธารณรัฐประชาชนลาว

ผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยี เข้าเจรจาหารือร่วมกับ Souphanouvong University สาธารณรัฐประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหาร คณาอาจารย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร, ดร. จักรพงษ์ ชายคง กรรมการหลักสูตรสาขาสัตวศาสตร์ และ ดร. วิจิตรา หลวงอินทร์ อาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ไปเยี่ยมเยืยน Souphanouvong University สาธารณรัฐประชาชนลาว โดยมีรองอธิการบดี Assoc.Prof. Dr. Vixay Chansavang พร้อมคณะได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี คณะผู้แทนจากคณะเทคโนโลยีได้เจรจาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยระหว่างนักวิจัย การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ส่งเสริมโปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยนฝึกงานระยะสั้น การฝึกอบรมภาคสนาม และประชาสัมพันธ์ MSU outbound/inbound internship ระหว่างทั้งสองสถาบัน

ภาพ / ข่าว : วิจิตรา หลวงอินทร์ / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์

คณะเทคโนโลยี มห …