Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายเรื่อง “นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2558” พร้อมมอบโล่รางวัลแก่คณะ/หน่วยงานที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 “ระดับดีเด่น” รวม 25 หน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า การจัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนด ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยจึงต้องรับทราบและเข้าใจนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ร่วมกัน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกัน แล้วส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่กำหนดต่อไป มี ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบนโยบายในหลายประเด็น อาทิ การสร้างความร่วมมือกันในการจัดการศึกษากับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง, การตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองเป็นสำคัญ, การยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด และที่สำคัญสามารถตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม และประเทศได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าว จะเป็นการสื่อสารนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้กับผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกคน ได้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและทิศทางการดำเนินงานขององค์กรร่วมกัน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลต่อไป

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับปริญญาตรี)
1.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1) คณะการบัญชีและการจัดการ
2) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
2) คณะเทคโนโลยี
3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1) คณะเภสัชศาสตร์
2) คณะสาธารณสุขศาสตร์
3) คณะสัตวแพทยศาสตร์

2. หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับบัณฑิตศึกษา)
1) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
2) คณะวัฒนธรรมศาสตร์

3. หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับขั้นพื้นฐาน)
1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

4. หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
2) ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
3) สำนักบริการวิชาการ

5. หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
5.1 หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)
1) สำนักวิทยบริการ
2) บัณฑิตวิทยาลัย
3) สำนักศึกษาทั่วไป
4) สำนักคอมพิวเตอร์
5.2 หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (สังกัดสำนักงานอธิการบดี)
1) กองบริการการศึกษา
2) สำนักตรวจสอบภายใน
3) ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
4) กองกลาง
5) กองทะเบียนและประมวลผล

6. หน่วยงานเสริมศึกษา
1) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มา : ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา, คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ศรีสะอาด เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

ตามที่มหาวิทยาล …