Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะ/หน่วยงาน ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง จากคณะ/หน่วยงาน ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 44 หน่วยงาน โดยจำแนกเป็นกลุ่ม
– กลุ่ม 1 หน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา มี 21 หน่วยงาน จำแนกเป็น
1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 9 หน่วยงาน
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 7 หน่วยงาน
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มี 5 หน่วยงาน
– กลุ่ม 2 หน่วยงานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม มี 3 หน่วยงาน
– กลุ่ม 3 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ขั้นพื้นฐาน มี 2 หน่วยงาน
– กลุ่ม 4 หน่วยสนับสนุนจัดการจัดการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ) มี 5 หน่วยงาน
– กลุ่ม 5 หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (เทียบเท่ากอง) มี 12 หน่วยงาน
– กลุ่ม 6 หน่วยงานเสริมศึกษา มี 1 หน่วยงาน

ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติทางเดี่ยวกัน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีส่วนราชการกำหนด มาตรา 12 กำหนดให้ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ สอดคล้องกับมาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

ภายในการประชุมเจรจาเป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับตามที่ สำนัก ก.พ.ร. ได้แจ้งกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้กับมหาวิทยาลัยทราบ โดยตัวชี้วัดจะต้องดำเนินการนั้นเป็นการบูรณาการระบบการประเมินของหน่วยงานกลลางที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และสำนักงาน ก.พ.ร.ให้เป็นระบบเดียวกัน และใช้ผลการประเมินร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถรายงานผลการดำเนินงานผ่าน ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. เพื่อลดภาระและความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในขณะนี้ สกอ.อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับการประเมินผลในปีการศึกษา 2557 ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดทั้งหมดให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
ที่มา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

บริษัท ดัชมิลล์ รับสมัครบัณฑิตปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชี วภาพ และจุลชี ววิทยา จบปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดใบสมัค …