Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ณ บริเวณลานอัฐศิลป์ (ABCD) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัล ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ จำนวน 14 คน
ในการนี้ นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัล และนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี และเป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไป

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

บริษัท ดัชมิลล์ รับสมัครบัณฑิตปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชี วภาพ และจุลชี ววิทยา จบปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดใบสมัค …