Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / อาจารย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลชนะเลิศระดับวิสาหกิจชุมชน

อาจารย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลชนะเลิศระดับวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จัดประกาศผล “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา” เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต รวมถึงการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยให้เกิดความตื่นตัวและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ของข้าวให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันมากขึ้น อันจะเป็นการสร้างมูลค่าของข้าวไทยให้เกิดขึ้นในประเทศอย่างยั่งยืน

รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2558” นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระดับอุตสาหกรรม และระดับวิสาหกิจชุมชน อาศัยเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ 1.ความเป็นนวัตกรรม 2.สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวไทย 3.มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ และ 4.ผลประโยชน์ที่ได้รับทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดย อาจารย์ ดร.อัศวิน อมรสิน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับวิสาหกิจชุมชน ระดับประเทศ ได้แก่ “อุพร้อมดื่ม เป็นนวัตกรรมกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ “อุ” ซึ่งเป็นเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์พื้นบ้านที่หมักจากข้าวของไทย โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการหมัก และการเอนแคปซูเลชั่น (alcohol encapsulation) เทคโนโลยีการถนอมอาหารด้วยความร้อน และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเครื่องดื่มอุให้มีมาตรฐานด้านรสชาติและคุณภาพความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย สะดวกต่อการบริโภค และสามารถพัฒนาสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์

สำหรับผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลข้าวไทยประจำปี 2558 นี้ในทุกรางวัล  ผอ. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่าเป็นนวัตกรรมตัวอย่างที่น่าชื่นชมให้แก่ผู้ประกอบการไทย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิดมูลค่า และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ โดยจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีผลงานที่ส่งเข้าประกวดน้นมีความแปลกใหม่และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สนช. ได้จัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558 ขึ้นใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี

ภาพ / ข่าว : ASTV, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
ที่มา : ASTV, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …