Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ : หลักสูตรเน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีประโยชน์และมูลค่าสูงขึ้น จากห้องปฏิบัตการสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม ศึกษาด้านพันธ์วิศวกรรมของพืชและสัตว์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์และพัฒนาด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม ผลิตพลังงานทดแทนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีการหมัก : คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการประกอบอาชีพ : ทำงานในภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการบำบัดน้ำเสียควบคุมมลพิษ เป็นต้น

เว็ปไซต์ : www.biotechmsu.com

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร : หลัก สูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชไร่และพืชสวน การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลิตผลจากพืชและการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรการผลิตชีวมวลเพื่อ ทดแทนพลังงาน การปศุสัตว์และการประมง การจัดการฟาร์มที่มุ่งเน้นสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชากรในภูมิภาค : คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการประกอบอาชีพ : ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ นักวิจัย และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร : หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชไร่และพืชสวน การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลิตผลจากพืชและการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรการผลิตชีวมวลเพื่อ ทดแทนพลังงาน การปศุสัตว์และการประมง การจัดการฟาร์มที่มุ่งเน้นสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชากรในภูมิภาค : คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการประกอบอาชีพ : ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ นักวิจัย และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร : หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชไร่และพืชสวน การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลิตผลจากพืชและการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรการผลิตชีวมวลเพื่อ ทดแทนพลังงาน การปศุสัตว์และการประมง การจัดการฟาร์มที่มุ่งเน้นสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชากรในภูมิภาค : คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการประกอบอาชีพ : ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ นักวิจัย และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ : หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้ผลิตภัณฑ์ อาหารมีความปลอดภัย ทันสมัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารของชาติให้มีความมั่นคง สมกับเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชากรโลก : คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการประกอบอาชีพ : นักเทคโนโลยีการอาหาร นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นักกำหนดอาหาร โภชนากร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ทั้งในภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร : หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้ผลิตภัณฑ์ อาหารมีความปลอดภัย ทันสมัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารของชาติให้มีความมั่นคง สมกับเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชากรโลก : คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการประกอบอาชีพ : นักเทคโนโลยีการอาหาร นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นักกำหนดอาหาร โภชนากร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ทั้งในภาครัฐและเอกชน

TECHNO CHECK ALSO

การขออนุมัติคืนผลการลงทะเบียนเรียน

การขออนุมัติคืน …