Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สำนักวิทยบริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการร่วมกับคณะเทคโนโลยี

สำนักวิทยบริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการร่วมกับคณะเทคโนโลยี

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เพ็งมีศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และประธานหลักสูตรประจำคณะเทคโนโลยี ได้ต้อนรับ
นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ พร้อมคณะ ซึ่งได้มาเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการกับคณะเทคโนโลยี ตามโครงการสำนักวิทยบริการพบผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพและปัญหาการใช้บริการ เพื่อรับทราบความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการ อีกทั้งเพื่อประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการกับผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนแนะนำบริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการที่เป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรคณะเทคโนโลยี ในการนำมาพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ ธวัชชัย แฝงลำดวน
ข่าวคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563

เมื่อวันที่ 10- …