Upcoming Events
Home / บุคลากรสำนักงานเลขานุการ

บุคลากรสำนักงานเลขานุการ

1390278516 ชื่อ-สกุล : นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี
โทรภายใน : 1848
หน้าที่ : กำกับดูแล และแนะนำ การบริหารงานในสำนักงานเลขานุการ
1390278532 ชื่อ-สกุล : นางสาวริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
โทรภายใน : 1849
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร, งานการเจ้าหน้าที่
1390278555 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพรรษา ศิริจันทพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรภายใน : 1842
หน้าที่ : งานนโยบายและแผน, งานประกัน, งาน กพร.
 ชื่อ-สกุล : นางนุชนาถ ประมาคะตัง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรภายใน : 1801
หน้าที่ : งานเลขานุการ, งานประชุม, งานวิเทศสัมพันธ์
1390278720 ชื่อ-สกุล : นายสันต์ ปัจฉิม
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทรภายใน : 1850
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ, งานพัสดุ
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภานี ชินพร
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรภายใน : 1846
หน้าที่ : งานบัญชี, งานการเงิน, งานพัสดุ, งานบริหารความเสี่ยง
1390278962 ชื่อ-สกุล : นางสาววันวิสาข์ สืบสำราญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรภายใน : 1819
หน้าที่ : งานการเงิน, งานพัสดุ
1390278652 ชื่อ-สกุล : นางสุชาราวตี มาบุญธรรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทรภายใน : 1841
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ, งานวิชาการ
1390278664 ชื่อ-สกุล : นายยุทธชัย อุทัยแพน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรภายใน : 1844
หน้าที่ : งานบัณฑิต, งานวิจัย
1390278677 ชื่อ-สกุล : นางสาวนฤมล โพธิ์มินทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรภายใน : 1840
หน้าที่ : งานพัฒนานิสิต
 ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นางสาวณาตยา ลาดกระโทก
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรภายใน : 1852
หน้าที่ : งานวิชาการ, งานบริการวิชาการ
 ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญวรัตม์ โสกัณทัต
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรภายใน : 1800
หน้าที่ : งานสารบรรณ, ศิลปและวัฒนธรรม, การจัดการความรู้
1390278603 ชื่อ-สกุล : นายตังธสิน เทพทองพูน
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
โทรภายใน : 1851
หน้าที่ : งานอาคารสถานที่, งานไฟฟ้า, งานประปา, งานโทรศัพท์
1390278616 ชื่อ-สกุล : นายธวัชชัย แฝงลำดวน
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
โทรภายใน : 1804
หน้าที่ : งานคอมพิวเตอร์, งานโสตทัศนูปกรณ์
 ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นายจิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรภายใน : 1802
หน้าที่ : งานเว็บไซต์, งานประชาสัมพันธ์, งานคอมพิวเตอร์, งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
1390278628 ชื่อ-สกุล : นายประธาน ทูลธรรม
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน
โทรภายใน : 1843
หน้าที่ : งานยานยนต์
1390278705 ชื่อ-สกุล : นายพงศพัศ ละอองคำ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการอัดสำเนา
โทรภายใน : 1847
หน้าที่ : งานอัดสำเนา, รับ-ส่ง จดหมายและพัสดุ
 ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นายบัญชา ศรีเวียงยา
ตำแหน่ง : 
พนักงานขัยรถยนต์
โทรภายใน : –
หน้าที่ : งานภูมิทัศน์
1390278913 ชื่อ-สกุล : นายสังคม ศรียศ
ตำแหน่ง : 
คนงาน
โทรภายใน : –
หน้าที่ : งานภูมิทัศน์
 ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นายรณชัย วันริโก
ตำแหน่ง : 
คนงาน
โทรภายใน : –
หน้าที่ : งานภูมิทัศน์