Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / สวทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยี่ยมชมพื่นที่นาสีนวล

สวทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยี่ยมชมพื่นที่นาสีนวล

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการรองเลขาธิการ สวทน/CEO โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร และคณะ ในโอกาสในการลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำเสนอทิศทาง และนโยบายในด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรและอาหารตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการรองเลขาธิการ สวทน/CEO โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร นำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารของประเทศไทย พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและการนำเสนอศักยภาพและความพร้อมของคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย และความต้องการของภาคเอกชนในพื้นที่ต่อการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ หัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการFood Innopolis ในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง สวทน. สวทช. หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ หน่วยงานสนับสนุนภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจใหม่รากฐานชีวภาพและนวัตกรรม ที่กระจายรายได้อย่างถั่วถึงในห่วงโซ่มูลค่าภาคเกษตร ตลอดจนสร้างนวัตกรรมเพื่อมูลค่าอาหารไทย ทั้งกระบวนการตั้งแต่พัฒนาวัตถุดิบ การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การตลาด และการตอบโจทย์รสนิยมของผู้บริโภค

TECHNO CHECK ALSO

บริษัท ดัชมิลล์ รับสมัครบัณฑิตปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชี วภาพ และจุลชี ววิทยา จบปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดใบสมัค …