Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 และภาค 6 รวม 13 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 1,284 ราย ทั้งนี้ เพื่อแสดงความขอบคุณผู้บริจาคโลหิต มีความเสียสละอย่างสูง บริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิต

ในการนี้ ตัวแทนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้เข้ารับมีทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์, อาจารย์สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์, อาจารย์มลฤดี เชาวรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยี, อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ รักษาการรองคณบดีฝ่ายอำนวยการ คณะวิทยาการสารสนเทศ และนายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิต จากสภากาชาดไทยในครั้งนี้ด้วย

ที่มา : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

โครงการเด็ดดีมีที่เรียน

UP DATE ใหม่ รา …