Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “ทำบุญเลี้ยงพระ วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 32 ปี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “ทำบุญเลี้ยงพระ วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 32 ปี

วันที่7 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “ทำบุญเลี้ยงพระ วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 32 ปี ประจำปี 2561” ณ ห้อง TA 401 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมทำบุญตักบาตรเช้า มีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพรพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล หลังจากนั่น เวลา 13.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธาน กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมมงคล หลังจากนั้น ได้จัดโครงการ Big cleaning day วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตคณะเทคโนโลยีได้บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในคณะ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนิสิต สร้างความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป

ภาพทำบุญเลี้ยงพระ วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 32 ปี

ภาพพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และโครงการ Big cleaning day

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน

ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Computational Biochemistry for Agricultural Application

คณะเทคโนโลยี จั …