Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)

คณะเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวนี้จัดขึ้น ณ อาคารบรมราชกุมารี ห้องประชุม 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยการจัดพิธีลงนามในครั้งนี้ ได้มีการติดตามผลการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี กับ Prof. Dr.Du Yongchen Director of Institute of Technology, Vegetables and Flowers เป็นตัวแทนผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ โดยเนื้อหาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เป็นการเห็นชอบร่วมกันที่จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัย การปลูกพืชอินทรีย์ และการฝึกอบรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน และอีกทั้งเป็นการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตของทั้งสองฝ่าย และการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ได้มีผู้ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

บริษัท ดัชมิลล์ รับสมัครบัณฑิตปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชี วภาพ และจุลชี ววิทยา จบปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดใบสมัค …