Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง

คณะเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ชุมชน และสถาบันการศึกษา จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และพิธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2558 โดยมีนายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาไปทอดถวายยังวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ทั้งนี้ มีผู้บริหาร บุคลากร คณะเทคโนโลยี ร่วมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นจำนวนมาก และได้ร่วมแรงร่วมใจกันหล่อเทียนพรรษา ในงาน “บุญเดือนเเปดเข้าพรรษา หล่อเทียนบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตและนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาให้คงอยู่ยั่งยืน และได้ร่วมกันทำบุญ ในโอกาสวันเข้าพรรษา โดยจัดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการหล่อเทียนพรรษา/ถวายเทียนพรรษา/ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องปัจจัยไทยธรรม/สมาทานศีล/เจริญภาวนา-ฟังธรรม และการงดเว้นอบายมุขต่างๆ น้อมนำถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ตลอดจนแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …