Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา (วันที่ 2 เมษายน 2558) ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุต และ ขบวนผู้ร่วมพิธี 13 กัณฑ์ ณ บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดงานในครั้งนี้ มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน ตลอดจนให้คณาจารย์และบุคลากร นิสิต นักศึกษา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีให้ดำรงอยู่สืบไป ซึ่งคณะเทคโนโลยีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพกัณฑ์ที่ 4 คือ “กัณฑ์วนปเวสน์” ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง / วรรณี สมัปปิโต
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 (TECHNO FARM FAIR)