Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR (เฉพาะกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR (เฉพาะกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )

TECHNO CHECK ALSO

โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562