Upcoming Events
Home / หอเกียรติยศคณะเทคโนโลยี / รางวัลชนะเลิศระดับวิสาหกิจชุมชน ระดับประเทศ (ในงานพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558)

รางวัลชนะเลิศระดับวิสาหกิจชุมชน ระดับประเทศ (ในงานพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558)

ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลชนะเลิศระดับวิสาหกิจชุมชน ระดับประเทศ (ในงานพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558)
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อัศวิน อมรสิน
ประเภท : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

รายละเอียด
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อัศวิน อมรสิน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับวิสาหกิจชุมชน ระดับประเทศ ในงานพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558 ได้แก่ “อุพร้อมดื่ม เป็นนวัตกรรมกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ “อุ” ซึ่งเป็นเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์พื้นบ้านที่หมักจากข้าวของไทย โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการหมัก และการเอนแคปซูเลชั่น (alcohol encapsulation) เทคโนโลยีการถนอมอาหารด้วยความร้อน และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเครื่องดื่มอุให้มีมาตรฐานด้านรสชาติและ คุณภาพความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย สะดวกต่อการบริโภค และสามารถพัฒนาสู่ตลาดในเชิงพาณิช

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จัดประกาศผล “รางวัล นวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา” เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต รวมถึงการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยให้เกิดความตื่น ตัวและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ของข้าวให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันมากขึ้น อันจะเป็นการสร้างมูลค่าของข้าวไทยให้เกิดขึ้นในประเทศอย่างยั่งยืน

ภาพ / ข่าว : ASTV, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ASTV, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์