Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / รับสมัครนิสิตเพื่อรับ “ทุนการศึกษาทุนเทสโก้ โลตัส” ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครนิสิตเพื่อรับ “ทุนการศึกษาทุนเทสโก้ โลตัส” ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครนิสิตเพื่อรับ “ทุนการศึกษาทุนเทสโก้ โลตัส” ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 103 ทุน ทุนละ 15,000 บาท เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่  3  ในปีการศึกษา  2558
2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  2.75  ขึ้นไป
3.มีความประพฤติดี  ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
ไม่เคยต้องโทษ  หรือคดีใดๆ
4.เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
5.มีความเป็นผู้นำสูง  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
6.ใช้สิทธิในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศในฐานะพลเมืองดี

นิสิตที่สนใจติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายพัฒนานิสิต  คณะเทคโนโลยี ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

ที่มา : ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณากู้ยืม กยศ/กรอ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กยศ ชั้นปี 2 ขึ …