Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. (รายใหม่ทุกชั้นปีที่ไม่เคยกู้ยืม และ รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. (รายใหม่ทุกชั้นปีที่ไม่เคยกู้ยืม และ รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้กู้ยืมประเภทรายใหม่ (ทุกชั้นปีที่ไม่เคยกู้ยืม) ผู้กู้ยืมเงินประเภทรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น (ชั้นปีที่ 1) ที่กู้ยืมมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา

นิสิตดำเนินการสมัครขอกู้ยืมผ่านระบบ E-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 – วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 16.30 น. พร้อมส่งเอกสาร ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ดังนี้

1) ใบสมัครขอกู้ผ่านระบบ E-studentlaon (สมัครเสร็จพิมพ์ทันที)
2) กยศ. 101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน (จัดพิมพ์ได้ที่ www.stdload.msu.ac.th)
3) กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน
4) กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
5) รูปถ่ายบ้าน
6) แผนที่บ้าน
7) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

– ผู้กู้ยืม
– บิดา / ผู้ปกครอง
– มารดา / ผู้ปกครอง
– ผู้รับรองรายได้

8) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ,ใบมรณบัตร,ใบหย่า และอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
1. หนังสือรับรองเงินเดือนของ บิดา/มารดา หรือของผู้ปกครอง หากมิได้รับการเลี้ยงดูจากบิดา/มารดา (หากนิสิตกรอกรายได้ทั้งหมดทุกรายการ ในเอกสารเจ้าหน้าที่ จะถือว่าได้รับการอุปการะจากบุคคลในเอกสารและจะรวมรายได้เข้าด้วยกัน)
2. บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองเป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด เท่านั้น
3. บิดา–มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นพนักงานเอกบริษัทเอกชน/รับจ้างทั่วไป ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด เท่านั้น
4. บิดา–มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นเกษตรกร ให้ผู้นำท้องถิ่นรับรองรายได้ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กำนัน

หากนิสิตไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การกู้ยืมเงินฯ
ติดต่อ : รับแบบคำขอกู้ / ส่งแบบคำขอกู้ / ส่งเอกสารหลักฐาน / สงสัย ไม่เข้าใจ มีปัญหา ติดต่อที่ฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้องโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ ! รับสมั …