Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์” ประจำปีการศึกษา 2558 ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 70 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนิสิต ที่อยู่ในชั้นปีที่  2 และจะขึ้นชั้นปีที่ 3  ในปีการศึกษา  2558
2. มีความประพฤติดี
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  2.75  ขึ้นไป
4. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
5. ไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหาสุขภาพ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
7. สามารถเข้ารับการฝึกงานตามที่คณะกรรมการกำหนด

นิสิตที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร ในวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 และยื่นใบสมัคร ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ได้ที่ ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศคณะเทคโนโลยี

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา

1. ทุนเครือเจริ …