Upcoming Events
Home / หอเกียรติยศคณะเทคโนโลยี / รับรางวัลดีเด่นเชิดชูเกียรติ ในวันคล้ายวันสถาปนา 48 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับรางวัลดีเด่นเชิดชูเกียรติ ในวันคล้ายวันสถาปนา 48 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลคนดีศรี มมส (ในวันคล้ายวันสถาปนา 48 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะ เกตุดี
ประเภท : นิสิต
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4

ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลบุคลากรดีเด่น (ในวันคล้ายวันสถาปนา 48 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพร้อมพรรณ คำจันทร์วงศ์
ประเภท : บุคลากร
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลอาจารย์ดีเด่น (ในวันคล้ายวันสถาปนา 48 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี
ประเภท : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รายละเอียด
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา 48 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 48 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้มอบรางวัลให้กับ อาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม