Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีอาจารย์ผู้ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 พร้อมมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัติ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของอาจารย์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ตระหนักถึงการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นอาจารย์ และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่อาจารย์และนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 มีดังนี้

• อาจารย์สุดาเรศ ศิริสิทธิ์ธนภาค จากคณะศึกษาศาสตร์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณณ์ อุ่นจิตร จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ศรีสะอาด จากคณะเทคโนโลยี
• รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ สีหานาม จากคณะวิทยาศาสตร์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ จากคณะเภสัชศาสตร์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ธรรมวัตร จากคณะแพทยศาสตร์
• อาจารย์ปาริชาติ ศรีสนาม จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
• อาจารย์ปาริชาติ ศรีสนาม จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
• อาจารย์ ดร.นันทนา อุ่นเจริญ จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
• รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล จากคณะศิลปกรรมศาสตร์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงบัววรุณ ศรีชัยกุล จากคณะสาธารณสุขศาสตร์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ จากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
• อาจารย์วรากร สีโย จากวิทลัยดุริยางคศิลป์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ปิระเต จากคณะสัตวแพทยศาสตร์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักด์ จำปาแดง จากคณะวัฒนธรรมศาสตร์
• อาจารย์ ดร.ชฎาพร เสนาคุณ จากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ: ธวัชชัย แฝงลำดวน
ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
ที่มา : มมส มอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

TECHNO CHECK ALSO

มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประชาชนจีนฯ

มมส MOU ร่วมกับ …