Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา 64

มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา 64

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นประธานเปิดงานฯ มีนายปลวัชร ปัดเสน ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โดยได้รับเกียติจากคณะวิทยากรจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และคณะวิทยากร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่างๆ การฟ้องและดำเนินคดีผู้กู้ที่ผิดนัด ช่องทางชำระหนี้คืนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ มีนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเข้าร่วมจำนวน 19 คณะ จำนวน 3,454 คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม อย่างเคร่งครัด
ข่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ-คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 …