Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในเขตจังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน ในการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาครั้งนี้ นำโดย นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมและบุคลากรกองบริการการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนแต่ละคณะร่วมแนะแนวการศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา คณะ/วิทยาลัย/สาขา ที่เปิดสอน วิธีการรับเข้าศึกษา การสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมากที่สุด เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และนอกนี้ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยตัวแทนแต่ละคณะจะออกแนะแนวการศึกษาทุกจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 นี้ สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0-4375-4377 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1204 เว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th/ และแฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham University


ภาพ / ข่าว :
ธวัชชัย แฝงลำดวน / นัธทวัฒน์ รักสะอาด
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …