Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมระยะสั้น : การเกษตรยั่งยืน ในประเทศไทย (Sustainable Agriculture in Thailand)

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมระยะสั้น : การเกษตรยั่งยืน ในประเทศไทย (Sustainable Agriculture in Thailand)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมระยะสั้น : การเกษตรยั่งยืน ในประเทศไทย (Sustainable Agriculture in Thailand) ระหว่างวันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการอบรมระยะสั้น : การเกษตรยั่งยืน ในประเทศไทย (Sustainable Agriculture in Thailand) เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ Soult China Agricultural University ตามข้อตกลงความร่วมมือที่มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงทุกวันนี้ ได้มีกิจกรรมมาโดยตลอด ในครั้งนี้ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการอบรมนานาชาติระยะสั้น เรื่อง Sustainable Agriculture in Thailand ให้กับนักศึกษาที่สนใจของ Soult China Agricultural University โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้ ความเข้าใจและเสริมทักษะเกี่ยวกับการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง เกษตรยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งศึกษาดูงานทั้งพืชไร่ พืชสวน พืชชายฝั่งทะเลทั้งภาครัฐและเอกชน ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ หมู่บ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ฟาร์มการเกษตรครบวงจรเชิงธุรกิจ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษาไทย เกษตรกร ผู้นำชุมชนและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ศึกษาวัฒนธรรมไทย อาหารไทย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเกษตรศาสตร์ให้กับคณะเทคโนโลยี และเผยแพร่ชื่อเสียงประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้อยู่ระหว่างวันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2562 มีนักศึกษาจาก Soult China Agricultural University จำนวน 11 คน โดยมหาวิทยาลัย SCAU เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและสถานที่ จากหลายหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยวลัยรุขเวช ศูนย์นวัตกรรมหม่อนไหม สำนักวิทยบริการ ตลอดจนอีกหลายหน่วยงานภายนอก เช่น ไร่คุณพ่อ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน จ.มหาสารคาม ฟาร์ม silver lake ฟาร์มโชคชัย สวนนงนุช ศูนย์วิจัยและพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอ่าวคุ้งกระเบน ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน, อภิราม ทามแก้ว
ที่มา : คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(การใช้โปรแกรม google from)

ฝ่ายพัฒนานิสิต …