Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการ
วันซ้อมย่อยที่คณะ วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2560
วันซ้อมใหญ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2560
รับจริง วันที่ 14 ธันวาคม 2560

กำหนดการรายงานตัว/ซ้อมย่อย

สถานที่รายงานตัวซ้อมย่อยตามคณะ วันแรก  (10 ธันวาคม 2560)
(ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560)

กำหนดการซ้อมย่อย วันที่สอง ณ สถานที่จริง  (11 ธันวาคม 2560)
(ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560)

การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย

บัณฑิตหญิง : แต่งกายสุภาพ สวมกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้น
บัณฑิตชาย : แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ต และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้น

ในวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับจริง

ในวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับจริง ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนต้องไปรายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัว และทำการตรวจสอบรายชื่อกับกรรมการผู้ควบคุมแถว เป็นการยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มิฉะนั้นจะไม่มีรายชื่อในรายชื่อเบิกตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนต้องเข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมฯ ตามวัน เวลา ที่กำหนดทุกครั้ง หากไม่เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และถูกคัดชื่อออกจากการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อนึ่งจะต้องถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้น หากผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ จะดำเนินตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย คณะเทคโนโลยี | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตว่าที่ร้อยตรี

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตว่าที่ร้อยตรี วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ  ห้องประชุม  1  อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560)

กำหนดการ

การแต่งกาย / ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร / ทรงผมแนะนำ

1. รูปแบบการแต่งกายของ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

2. ทรงผมแนะนำ

อัพเดทล่าสุด : 08-12-2016 เวลา : 10.15 น.

ข้อห้ามการแต่งกาย / แนวปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

1. ข้อห้ามการแต่งกาย

2. แนวปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

แผนผังการเดินเข้ารับปริญญาบัตร / รายชื่อและลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

TECHNO CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืมเงิน กยศ.ประเภทต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป(บันทึกวงเงิน)

ประชาสัมพันธ์นิ …