Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตเป็นผู้กล่าวรายงาน

– อาจารย์ ดร.เบญจพร กุลนิตย์ ชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ชี้แจงการลงทะเบียนรายงานตัวของบัณฑิต

 โดยมีวัถตุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  คณะเทคโนโลยี
  2. เพื่อเป็นการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต  คณะเทคโนโลยี
  3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และและเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างศิษย์เก่า  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตปัจจุบัน

พิธีดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ด้วยความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์ นิสิต บุคลากรคณะเทคโนโลยีและบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกๆท่าน

ภาพบรรยากาศ

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ

ที่มา : ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มหาวิททยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยกย่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีการทำงาน

คณะเทคโนโลยี มห …