Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติงานวงรอบ 2/2561 (1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2561)

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติงานวงรอบ 2/2561 (1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2561)

แบบประเมินที่ 1
ประเมินคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยี

แบบประเมินที่ 2
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการฯ

TECHNO CHECK ALSO

โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562