Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจและเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
  2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

สนใจ สามารถสมัครผ่าน website : www.ช่วยเอสเอ็มอี.com  สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ : 083 673 8478, 095 609 2632, 081 261 2363

สนับสนุนโดย : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

TECHNO CHECK ALSO

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับคณะ จำนวน 1 รางวัล

ประชาสัมพันธ์ ร …