Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปี 2560

ประกาศกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับปริญญาตรี จำนวน 25 ทุน
ระดับปริญญาโท จำนวน 20 ทุน
ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทุน
รายละเอียดดังแนบ

ที่มา : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มมส.ปี2564

วันพฤหัสบดีที่ …