Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบมุ่งเป้า ประจำคณะเทคโนโลยี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบมุ่งเป้า ประจำคณะเทคโนโลยี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบานสนับสนุนทุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้กรอบประเด็นที่กำหนดโดยโครงการ จะต้องก่อให้เกิดโมเดลฟาร์มเกษตรต้นแบบและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร งานบริการวิชาการ จึงขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบมุ่งเป้า ประจำคณะเทคโนโลยี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกำหนดแนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนโครงการเบื้องต้นดังนี้ 1. หลักเกณฑ์การสมัครรับทุนตามประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบมุ่งเป้า ประจำคณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 2. จัดทำข้อเสนอโครงการเขียนตามแบบฟอร์ม จัดส่งมายัง งานบริการวิชาการ ที่ นางสาวณาตยา ลาดกรโทก จำนวน 2 ชุด ภายในวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 (แบบฟอร์มดังเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่

TECHNO CHECK ALSO

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับคณะ จำนวน 1 รางวัล

ประชาสัมพันธ์ ร …