Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืม กยศ.ประเภทต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืม กยศ.ประเภทต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืม กยศ.ประเภทต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ให้ดำเนินการพิมพ์ค่าเล่าเรียน(ใบเบิกเงิน)แล้วกรอกรายละเอียดในใบเบิกเงินให้ครบและถูกต้องแล้วแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งเอกสารในวันที่ 30 ก.ค.-15 ส.ค.2564 คณะจะจัดกล่องสำหรับนิสิตที่ส่งเอกสารกู้ยืม กยศ.บริเวณลานชั้น 1คณะเทคโนโลยี ให้นำเอกสารใส่กล่อง

นิสิตที่อยู่นอกพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ต่างจังหวัด ให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ระบุถึง (กยศ.) งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและว่งใบเบิกเงิน https://drive.google.com/…/1U…/view…

TECHNO CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ทุ …