Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืม กยศ.ประเภทต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (กรอกวงเงิน)

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืม กยศ.ประเภทต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (กรอกวงเงิน)

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืม กยศ.ประเภทต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ให้ดำเนินการกรอกวงเงิน จำนวน 7,500 บาท แล้วพิมพ์ค่าเล่าเรียน(ใบเบิกเงิน) กรอกรายละเอียดในใบเบิกเงินให้ครบและถูกต้องแล้วแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งเอกสารในวันที่ 19-26 ส.ค.2564 คณะจะจัดกล่องสำหรับนิสิตที่ส่งเอกสารกู้ยืม กยศ.บริเวณลานชั้น 1คณะเทคโนโลยี ให้นำเอกสารใส่กล่อง นิสิตที่อยู่นอกพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ ต่างจังหวัด ให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ระบุถึง (กยศ.) งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

TECHNO CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ทุ …