Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประชาสัมพันธ์กิจกรรม GFS Campus Visit

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม GFS Campus Visit

บริษัทโกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครบวงจรด้านการผลิตและแปรรูปไก่ส่งออก ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปูพื้นฐานในการทำงานสำหรับนิสิต นักศึกษา การได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อนจบการศึกษา ทางบริษัทจึงมีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ แนะนำองค์กร รูปแบบธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ที่ต้องการฝึกงานในสถานประกอบการ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 4 (TA-404) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งสาขาวิชาที่เปิดรับมีดังนี้

– สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
– สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
– สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

**************************************************

กำหนดการกิจกรรม GFS Campus Visit
เวลา 09.00-11.30 น. / 13.30 – 16.00 น.
วันที่ 16 ตุลาคม 2558

08.30-09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน
09.00-09.05 น. พิธีกรแจ้งกำหนดการ
09.05-09.30 น. กล่าวเปิดงาน พร้อมชม VDO แนะนำองค์กรของบริษัท
09.30-09.45 น. กิจกรรมสันทนาการ 1
09.45-10.30 น. Curriculum และประโยชน์ที่จะได้รับ
10.30-10.45 น. กิจกรรมสันทนาการ 2
10.45-11.00 น. กิจกรรมรู้จักตนเอง By Enneagram
11.00-11.15 น. กิจกรรมสันทนาการ 3
11.15-11.45 น. ตำแหน่งที่เปิดรับ + สวัสดิการ + ขั้นตอนการสมัคร
11.45-12.00 น. ทำแบบประเมิน + รับประทานไก่ทอด

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศกองกิจการนิสิต มมส รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 4

ที่มา : งานพัฒน …