Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / ประกาศให้นิสิตทำสัญญาและส่งสัญญา ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่า รหัส 58

ประกาศให้นิสิตทำสัญญาและส่งสัญญา ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่า รหัส 58

ให้นิสิตทำสัญญาและส่งสัญญา ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่า รหัส 58
คำชี้แจ้ง : นิสิตดำเนินการทำสัญญาในระบบ e-studentloan และจัดพิมพ์สัญญาจากระบบ e-studentloan ในวันที่ 1619 พฤศจิกายน 2558

เอกสารประกอบการทำสัญญา (2 ชุด)
1. สัญญาที่จัดพิมพ์จากระบบ e-studentloan (ให้นิสิตพิมพ์สัญญาออกจากระบบทันที หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย)
(หากไม่พิมพ์ระบบจะล็อคทันทีไม่สามารถพิมพ์ได้ )
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม (นิสิต)
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ยืม (นิสิต) ใช้ที่ภูมิลำเนาเดิม
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน
5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน
6. สำเนาบัญชีธนาคารผู้กู้ยืม (ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลาม)
7. เอกสารอื่นๆเช่นการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

– การทำสัญญาห้ามใช้หมึกขาวลบในสัญญาหรือเขียนผิดใดๆทั้งสิ้น
– ควรถ่ายเอกสารไว้หลายชุดเผื่อผิดพลาด
** ให้นิสิตเข้ากรอกวงเงินค่าเล่าเรียน e-studentloan ในวันที่ 20–23 พฤศจิกายน 2558 **

ส่งเอกสารการทำสัญญากู้ยืม (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558) เวลา 09.00-11.30 น. เท่านั้น ณ งานกองทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ในเวลาราชการ)

**************************************** รายชื่อนิสิตที่เซ็นต์ กยศ. ที่ต้องทำใหม่ ****************************************
นิสิตที่มีรายชื่อตามที่ธนาคารแจ้งมา ให้ไปเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียนที่ งานกองทุน กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558


ที่มา : งานพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศคณะเทคโนโลยี

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา

1. ทุนเครือเจริ …