Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / ประกาศรายชื่อนิสิตที่เข้าสัมภาษณ์ “ทนุรายได้มหาวิทยาลัย”

ประกาศรายชื่อนิสิตที่เข้าสัมภาษณ์ “ทนุรายได้มหาวิทยาลัย”

รายชื่อนิสิตที่เข้าสัมภาษณ์ “ทุนรายได้มหาวิทยาลัย” วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม TA202 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มา : งานพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศคณะเทคโนโลยี

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา

1. ทุนเครือเจริ …