Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.นิสิตชั้นปีที่ 2,3,4 ประจำปีการศึกษา 1/2560

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.นิสิตชั้นปีที่ 2,3,4 ประจำปีการศึกษา 1/2560

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.นิสิตชั้นปีที่ 2,3,4 ประจำปีการศึกษา 1/2560 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตที่ไม่มีรายชื่อในประกาศนิสิตจะต้องสำรองจ่ายเงินก่อนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
***** หมายเหตุ *****
1. ให้นิสิตกรอกวงเงิน ในวันที่ 19 -30 ธันวาคม 2560
2. นิสิตที่มาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนจะต้องดำเนินการปริ้นใบแจ้งยอดการชำระเงิน (แบบใบ มมส. 05) ในระบบทะเบียน จำนวน 1 ชุด

***** เซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน *****
***** ในวันที่ 7–11 สิงหาคม 2560 *****
กรณีที่นิสิตไม่ผ่านการคัดเลือกมีดังต่อไปนี้
1. นิสิตสมัครไม่ทันตามกำหนดการที่ประกาศแต่ละภาคเรียนที่ งาน กยศ.ประกาศรับสมัคร
2. สมัครตามเวลาแต่ขณะพิมพ์ใบสมัครออกมา ได้กดยกเลิกการสมัครของตนเองออกจากระบบ
3. ผลการเรียนของนิสิตน้อยกว่า 2.00 (GPAC) ยึดตามระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย
4. นิสิตไม่ได้ยืนยันคำขอกู้ในระบบ E-studentloan แต่ส่งเอกสารใบสมัคร

รายชื่อนิสิตที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม-กยศ.-1-2560

ที่มา : งานพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

ประวัติบ้านนาสีนวนและข้าวเหนียวพื้นเมือง