Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / ประกาศรายชื่อนิสิตที่กรอกรหัสนิสิตผิด

ประกาศรายชื่อนิสิตที่กรอกรหัสนิสิตผิด

ประกาศรายชื่อนิสิตที่กรอกรหัสนิสิตผิด (กรอกข้อมูลตามกำหนดการประกาศรับสมัคร กยศ. ประเภทต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป คณะเทคโนโลยี ให้นิสิตดำเนินการดังนี้

1. ให้นิสิตเข้าไปแก้ไขข้อมูลรหัสนิสิตในระบบ กยศ.ให้เรียบร้อย
2. ให้นิสิตกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่งานทุนแจ้งก่อนติดต่อเพื่อดำเนินการ
3. ให้นิสิตติดต่อตามวัน เวลา ที่งานทุนแจ้งเท่านั้น ณ งานทุนและแนะแนวการศึกษา อาคารพัฒนานิสิต ชั้น 1

แบบฟอร์ม

TECHNO CHECK ALSO

การขออนุมัติคืนผลการลงทะเบียนเรียน

การขออนุมัติคืน …

Home / ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อนิสิตที่กู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนิสิตที่กู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

TECHNO CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืม กยศ.ประเภทต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

ประชาสัมพันธ์นิ …