Upcoming Events
Home / ประกวดราคา / คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 5 เครื่อง

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 5 เครื่อง

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี เผยราคากลางตู้ชีวนิรภัย(biosafety cabinet class II) จำนวน 2 เครื่อง