Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561

TECHNO CHECK ALSO

การขออนุมัติคืนผลการลงทะเบียนเรียน

การขออนุมัติคืน …

Home / ทุน/วิจัย / ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. (รายใหม่ทุกชั้นปีที่ไม่เคยกู้ยืม และ รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. (รายใหม่ทุกชั้นปีที่ไม่เคยกู้ยืม และ รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้กู้ยืมประเภทรายใหม่ (ทุกชั้นปีที่ไม่เคยกู้ยืม) ผู้กู้ยืมเงินประเภทรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น (ชั้นปีที่ 1) ที่กู้ยืมมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา

นิสิตดำเนินการสมัครขอกู้ยืมผ่านระบบ E-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 – วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 16.30 น. พร้อมส่งเอกสาร ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ดังนี้

1) ใบสมัครขอกู้ผ่านระบบ E-studentlaon (สมัครเสร็จพิมพ์ทันที)
2) กยศ. 101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน (จัดพิมพ์ได้ที่ www.stdload.msu.ac.th)
3) กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน
4) กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
5) รูปถ่ายบ้าน
6) แผนที่บ้าน
7) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

– ผู้กู้ยืม
– บิดา / ผู้ปกครอง
– มารดา / ผู้ปกครอง
– ผู้รับรองรายได้

8) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ,ใบมรณบัตร,ใบหย่า และอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
1. หนังสือรับรองเงินเดือนของ บิดา/มารดา หรือของผู้ปกครอง หากมิได้รับการเลี้ยงดูจากบิดา/มารดา (หากนิสิตกรอกรายได้ทั้งหมดทุกรายการ ในเอกสารเจ้าหน้าที่ จะถือว่าได้รับการอุปการะจากบุคคลในเอกสารและจะรวมรายได้เข้าด้วยกัน)
2. บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองเป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด เท่านั้น
3. บิดา–มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นพนักงานเอกบริษัทเอกชน/รับจ้างทั่วไป ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด เท่านั้น
4. บิดา–มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นเกษตรกร ให้ผู้นำท้องถิ่นรับรองรายได้ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กำนัน

หากนิสิตไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การกู้ยืมเงินฯ
ติดต่อ : รับแบบคำขอกู้ / ส่งแบบคำขอกู้ / ส่งเอกสารหลักฐาน / สงสัย ไม่เข้าใจ มีปัญหา ติดต่อที่ฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ทุ …

Home / ทุน/วิจัย / ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. (รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิม) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. (รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิม) ประจำปีการศึกษา 2559

ให้นิสิตที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ยืนยันขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ E-studentloan ตามกำหนดการดังนี้

ดำเนินการสมัครขอกู้ยืมผ่านระบบ E-studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2559 ถึงเวลา 16.30 น. พร้อมส่งเอกสาร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้

1.1) ใบสมัครขอกู้ที่พิมพ์จากระบบ E-studentlaon จำนวน 1 ชุด
1.2) กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน (แนบสำเนาบัตรข้าราชการ ผู้รับรองรายได้) จำนวน 1 ชุด
1.3) กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์    จำนวน 1 ชุด
1.4) บัตรประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 1 ชุด
1.5) แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 18 ชั่วโมง    

หมายเหตุ :
1. หนังสือรับรองเงินเดือนของ บิดา/มารดา หรือของผู้ปกครอง หากมิได้รับการเลี้ยงดูจากบิดา/มารดา (หากนิสิตกรอกรายได้ทั้งหมดทุกรายการ ในเอกสาร เจ้าหน้าที่ จะถือว่าได้รับการอุปการะจากบุคคลในเอกสารและจะรวมรายได้เข้าด้วยกัน )
2. บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองเป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด เท่านั้น
3. บิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นพนักงานเอกบริษัทเอกชน/รับจ้างทั่วไป ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด เท่านั้น
4. บิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นเกษตรกร ให้ผู้นำท้องถิ่นรับรองรายได้ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กำนัน

ที่มา : งานพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ทุ …

Home / ทุน/วิจัย / ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืมกองทุนเงินฉุกเฉิน ภาคเรียนที่ 3/2558

ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืมกองทุนเงินฉุกเฉิน ภาคเรียนที่ 3/2558

ด้วยงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืมกองทุนเงินฉุกเฉิน ภาคเรียนที่ 3/2558 เพื่อให้นิสิตที่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายไม่สามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ โดยนิสิตสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤษภาคม 2559 โดยไม่มีค่าปรับ และวันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2559 โดยมีค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานเลขานุการคณะที่นิสิตสังกัด

TECHNO CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืมเงิน กยศ.ประเภทต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป(บันทึกวงเงิน)

ประชาสัมพันธ์นิ …

Home / ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ ประเภทรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ ประเภทรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้กู้ยืมเงินประเภทรายใหม่ (ทุกชั้นปีที่ไม่เคยกู้ยืม) ผู้กู้ยืมประเภทรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น (ชั้นปีที่ 1) ที่กู้ยืมมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา

นิสิตดำเนินการสมัครขอกู้ยืมผ่านระบบ E-studentlaon ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 น.  พร้อมส่งเอกสาร ภายในวันที่  2231 กรกฎาคม 2558 ดังนี้

1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ E-studentlaon จำนวน 1 ชุด
2) แบบคำขอกู้ยืมเงินฯ (แบบ กยศ. 101) จำนวน 1 ชุด
3) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน (แบบ กยศ. 102) จำนวน 1 ชุด
4) หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ. 103) จำนวน 1 ชุด
5) รูปถ่ายบ้าน จำนวน 1 ชุด
6) แผนที่บ้าน จำนวน 1 ชุด
7) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

– ผู้กู้ยืม จำนวน 1 ชุด
– บิดา / ผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
– มารดา / ผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

8) ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีบิดามารดาหย่าหรือเสียชีวิต) จำนวน 1 ชุด
9) สำเนาบัตรข้าราชการ ผู้รับรองรายได้ จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ :

1. หนังสือรับรองเงินเดือนของ บิดา / มารดา  หรือของผู้ปกครอง หากมิได้รับการเลี้ยงดูจากบิดา/มารดา
(หากนิสิตกรอกรายได้ทั้งหมดทุกรายการ ในเอกสารเจ้าหน้าที่ จะถือว่าได้รับการอุปการะจากบุคคลในเอกสารและจะรวมรายได้เข้าด้วยกัน )
2. บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองเป็นข้าราชการ /พนักงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด เท่านั้น
3. บิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นพนักงานเอกบริษัทเอกชน /รับจ้างทั่วไป ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด เท่านั้น
4. บิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นเกษตรกร ให้ผู้นำท้องถิ่นรับรองรายได้ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กำนัน

หากนิสิตไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การกู้ยืมเงินฯ ติดต่อ : รับแบบคำขอกู้ / ส่งแบบคำขอกู้ / ส่งเอกสารหลักฐาน / สงสัย ไม่เข้าใจ มีปัญหา ติดต่อฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืมเงิน กยศ.ประเภทต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป(บันทึกวงเงิน)

ประชาสัมพันธ์นิ …

Home / ทุน/วิจัย / ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ให้นิสิตที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ยืนยันขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ E-Studentload ตามกำหนดการดังนี้

ที่มา : ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืมเงิน กยศ.ประเภทต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป(บันทึกวงเงิน)

ประชาสัมพันธ์นิ …