Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. (รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิม) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. (รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิม) ประจำปีการศึกษา 2559

ให้นิสิตที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ยืนยันขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ E-studentloan ตามกำหนดการดังนี้

ดำเนินการสมัครขอกู้ยืมผ่านระบบ E-studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2559 ถึงเวลา 16.30 น. พร้อมส่งเอกสาร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้

1.1) ใบสมัครขอกู้ที่พิมพ์จากระบบ E-studentlaon จำนวน 1 ชุด
1.2) กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน (แนบสำเนาบัตรข้าราชการ ผู้รับรองรายได้) จำนวน 1 ชุด
1.3) กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์    จำนวน 1 ชุด
1.4) บัตรประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 1 ชุด
1.5) แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 18 ชั่วโมง    

หมายเหตุ :
1. หนังสือรับรองเงินเดือนของ บิดา/มารดา หรือของผู้ปกครอง หากมิได้รับการเลี้ยงดูจากบิดา/มารดา (หากนิสิตกรอกรายได้ทั้งหมดทุกรายการ ในเอกสาร เจ้าหน้าที่ จะถือว่าได้รับการอุปการะจากบุคคลในเอกสารและจะรวมรายได้เข้าด้วยกัน )
2. บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองเป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด เท่านั้น
3. บิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นพนักงานเอกบริษัทเอกชน/รับจ้างทั่วไป ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด เท่านั้น
4. บิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นเกษตรกร ให้ผู้นำท้องถิ่นรับรองรายได้ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กำนัน

ที่มา : งานพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณากู้ยืม กยศ/กรอ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กยศ ชั้นปี 2 ขึ …