Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืมกองทุนเงินฉุกเฉิน ภาคเรียนที่ 3/2558

ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืมกองทุนเงินฉุกเฉิน ภาคเรียนที่ 3/2558

ด้วยงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืมกองทุนเงินฉุกเฉิน ภาคเรียนที่ 3/2558 เพื่อให้นิสิตที่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายไม่สามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ โดยนิสิตสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤษภาคม 2559 โดยไม่มีค่าปรับ และวันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2559 โดยมีค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานเลขานุการคณะที่นิสิตสังกัด

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศคณะเทคโนโลยี

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา

1. ทุนเครือเจริ …