Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / ประกาศผลพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยคณะเทคโนโลยี (ป.ตรี) ปีงบประมาณ 2559 รอบสอง

ประกาศผลพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยคณะเทคโนโลยี (ป.ตรี) ปีงบประมาณ 2559 รอบสอง

ประกาศผลพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยคณะเทคโนโลยี (ป.ตรี) ปีงบประมาณ 2559 รอบสอง ติดต่อทำสัญญาภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 icon_17

 

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และงานสร้างสรรค์
หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี เลือกเมนู “กลุ่มงานหรือฝ่ายงาน” แล้วเลือก “งานวิจัยและบริการวิชาการ” —> แบบฟอร์ม-คำสั่ง-หลักเกณฑ์ หรือ http://www.techno.msu.ac.th/งานวิจัยและบริการวิชาการ

TECHNO CHECK ALSO

กองกิจการนิสิต มมส รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้ 2563”

ประกาศ!! ใบสมัค …