Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / บุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี สวัสดีปีใหม่ 2558 คณะผู้บริหาร

บุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี สวัสดีปีใหม่ 2558 คณะผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี เข้าสวัสดีปีใหม่และอวยพร รับพร จากคณะผู้บริหาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี, อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศิลธรรม รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์, อาจารย์ ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

รถตัดอ้อยลำ มมส รายการเดินหน้าปฏิรูป

รายการเดินหน้าป …