Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษให้คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษให้คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี ได้จัดบรรยายพิเศษให้คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Fatty Acids in Food” โดย Dr. Matthias Schreiner ผู้เชี่ยวชาญจาก BOKU ประเทศออสเตรีย ณ ห้องประชุม TA-201 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / พงษ์เทพ เจริญศักดิ์ / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศคณะเทคโนโลยี

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา

1. ทุนเครือเจริ …