Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศให้มารับทุนการศึกษา ที่ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี

นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศให้มารับทุนการศึกษา ที่ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี

นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศให้มารับทุนการศึกษา ที่ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

ที่มา : งานพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศคณะเทคโนโลยี

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา

1. ทุนเครือเจริ …