Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / นิสิตคณะเทคโนโลยี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คว้ารางวัลโครงการค้นหาสุดยอดนวัตกรรมอาหาร ครั้งที่ 1

นิสิตคณะเทคโนโลยี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คว้ารางวัลโครงการค้นหาสุดยอดนวัตกรรมอาหาร ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 นิสิตคณะเทคโนโลยี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการค้นหาสุดยอด “นวัตกรอาหาร” ครั้งที่ 1 (Food Innovator Competition 2014) โดย FoSTAT และ NIA ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ในการนี้ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน คือ ทีม Kaofu msu นิสิตสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้นปี 4 โดยมี อ.ดร.อัศวิน อมรสิน เป็นที่ปรึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และกระบวนการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร โดยเป็นการประกวดผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวเหนียว โดยต้องมีส่วนประกอบจากข้าวเหนียว ไม่น้อยกว่า 50% เน้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่

โครงการค้นหาสุดยอด “นวัตกรอาหาร” ครั้งที่ 1 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557

ภาพ/ข่าว : มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี

 

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ศรีสะอาด เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

ตามที่มหาวิทยาล …