Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของคณะเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีปี 2561- 2564

นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของคณะเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีปี 2561- 2564

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยี ได้ประชุมหารือกับชุมชนนาสีนวน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยี นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของคณะเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีปี 2561- 2564 และกิจกรรม/โครงการที่คณะเทคโนโลยี จะดำเนินการในปี 2560 และ2561 ทั้งการอบรมระยะสั้น การทำโครงการเกษตรสมัยใหม่ การอนุรักษ์พืชพันธุ์ท้องถิ่น การพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดังนั้น คณะเทคโนโลยีจึงหารือเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันกับชุมชนนาสีนวน ในโอกาสนี้กำนันตำบลนาสีนวนในฐานะผู้แทนชุมชนได้กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามลงมาพัฒนาชุมชนนาสีนวน และนำเสนอจุดเด่นทางการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของตำบลนาสีนวน และแนะนำผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดในตำบลนาสีนวน และผู้นำชุมชนของตำบล นอกจากนี้ส่วนราชการในตำบลนาสีนวนเช่นเกษตรตำบล พัฒนากรตำบล และอสม หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมประชุม การหารือความร่วมมือในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 กว่าคน

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นัธทวัฒน์ รักสะอาด
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …