Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี พร้อมคณาจารย์ นำผู้เชี่ยวชาญ Asst. Prof. Dr. Gerhard Schleining จากประเทศออสเตรีย เข้าพบ อธิการบดี

คณะเทคโนโลยี พร้อมคณาจารย์ นำผู้เชี่ยวชาญ Asst. Prof. Dr. Gerhard Schleining จากประเทศออสเตรีย เข้าพบ อธิการบดี

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมคณาจารย์ นำผู้เชี่ยวชาญ Asst. Prof. Dr. Gerhard Schleining จากประเทศออสเตรีย เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่เข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ประเภทอาวุโส (Senior Scientist) ประจำปี 2557

โครงการเเลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ประเภทอาวุโส (Senior Scientist) เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยและออสเตรียได้มีการเเลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัยและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน โดยผู้เชี่ยวชาญ Asst. Prof. Dr. Gerhard Schleining จากประเทศออสเตรีย เดินทางและเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 2-21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการนี้มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ นิสิต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเข้าเยี่ยมชม ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU OUTLET)

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

TECHNO CHECK ALSO

บริษัท ดัชมิลล์ รับสมัครบัณฑิตปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชี วภาพ และจุลชี ววิทยา จบปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดใบสมัค …