Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู และบุคลากร ต้อนรับรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาคารที่บรรจุภาชะปิดสนิทและออกแบบกระบวนการ โดยมี อ.ดร. อัศวิน อมรสิน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบห้องปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่บุคคลภายนอก และด้านการเรียนการสอน หน่วยงานใด สนใจสามารถติดต่อ อ.ดร. อัศวิน อมรสิน ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ โทร 083-353-0001

ภาพ / ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์, UIC มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …