Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / คณะเทคโนโลยีขอแจ้งตารางสอบ English Exit Exam ของนิสิตชั้นปีที่ 1 รอบสอบซ่อมครั้งที่ 1

คณะเทคโนโลยีขอแจ้งตารางสอบ English Exit Exam ของนิสิตชั้นปีที่ 1 รอบสอบซ่อมครั้งที่ 1

ขอแจ้งตารางสอบ English Exit Exam ของนิสิตชั้นปีที่ 1 รอบสอบซ่อมครั้งที่ 1 สามารถตรวจสอบวันเเละเวลาสอบได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ที่มา: บริการวิชาการ

TECHNO CHECK ALSO

งานวันเกษตรและเทคโนโลยีครั้งที่ 18 (Techno Farm Fair #18)